Venkovní dlažby 1. část

22.08.12 | autor Venkovní dlažby, plánování a pokládka

Pokládkové techniky

Aby se vydlážděné plochy nepropadaly, musí se zhotovit podklad, který bude stabilní a současně vodopropustný.

Od podkladu k hotové dlažbě

K prvním přípravným pracím patří zaměření a vytýčení plochy určené k vydláž­dění. Obrysy si musíte předem narýsovat do zmenšeného plánu venkovního prostranství. Tento plán pak přenesete na skutečnou plochu. Pokud jde o výšku dlažby, existují určité vztažné body, podle kterých se musíte řídit. Výška dlažby u terasy závisí na výstupní výšce dveří. Chodníky, které vedou k domu, musí rovněž respektovat výšky dveří popřípadě výšky teras nebo podest, na které mají být napojeny.

Vytýčení cest na pozemku

Pomocí železné tyče a provázku si vyznačíte průběhy spár a výšky.Pomocí železné tyče a provázku si vyznačíte průběhy spár a výšky.

U rovných cest stačí vytýčit vnější rohy. Nejprve zapustíte do země vně dlážděné plochy železné tyčky, na které přivážete vodicí provázky. Potom vyznačíte vnější rohy ploch pomocí špičatých dřevěných kolíků o délce asi 50 centimetrů. Jestliže máte přesně umístěné vodicí provázky co do směru a výšky, pak snadno umístíte kolíky do správné pozice a zatlučete je až do výšky budoucí dlažby.
Pokud bude před samotným dlážděním zapotřebí vykopat větší množství zeminy, pak je rozumné zatlouct kolíky v určitém přesně stanoveném odstupu od plochy určené k vydláždění.

Takto si přesně vytýčíte cestu i s její výškou. Máte-li k dispozici dvoumetrovou stahovací lať z hliníku, můžete zatloukat kolíky ve vzdálenosti o něco menší než dva metry od sebe. Později se všechny vyznačené body spojí přiložením stahovací latě. Na obrázcích vlevo můžete vidět, jak se vytyčují chodníky s rovnými, avšak odsazenými okraji, kruhové plochy a zakřivené cesty.

Vytýčení cest na pozemku

Hadicová vodováha určí stejně vysoké body.Hadicová vodováha určí stejně vysoké body.
Okraje uspořádané do pravých úhlů se vykolíkují a mezi kolíky se natáhne provázek.Okraje uspořádané do pravých úhlů se vykolíkují a mezi kolíky se natáhne provázek.
U kruhového okraje stanovíte střed a pak pomocí provázku opíšete kružnici.U kruhového okraje stanovíte střed a pak pomocí provázku opíšete kružnici.
Zakřivená cesta: Rovné čáry musí s průběžnou spárou vždy uzavírat pravý úhel.Zakřivená cesta: Rovné čáry musí s průběžnou spárou vždy uzavírat pravý úhel.

Správný podklad pod dlažbu

Jednoduchý podklad: Na nosné vrstvě z hrubého materiálu leží tenká vrstva písku, v níž jsou uloženy desky.Jednoduchý podklad: Na nosné vrstvě z hrubého materiálu leží tenká vrstva písku, v níž jsou uloženy desky.
Profesionálně zhotovený podklad pro silně zatěžované plochy.Profesionálně zhotovený podklad pro silně zatěžované plochy.

Podklad pod vydlážděnou plochou musí splňovat dvě základní podmínky: Musí být nosný a musí být vodopropustný. Proto ho tvoří sice zhuštěná, avšak porézní vrstva z hrubého kamenného materiálu. Aby se daly dlaždice přesně umístit, přijde na tuto nosnou vrstvu takzvané lože z písku nebo jemného štěrku.

Náročnost přípravy nosného podkladu se samozřejmě odvíjí od toho, jak bude dlažba později zatěžována a jaké musí splňovat nároky na trvanlivost. Nejjednodušší je položit dlaždice nebo desky na tenkou vrstvu písku přímo do půdy. U málo zatěžovaných zahradních chodníčků to většinou stačí. Má-li však profesionál odborně zhotovit podklad pod silně zatěžované dlážděné plochy, pak se musí podloží skládat z několika vrstev, jak to můžete vidět na obrázku dole.

Naše tabulka nahoře uvádí doporučené tloušťky podloží pro různě silně zatěžované dlážděné plochy a pro různou kvalitu půdy. Myslete na to, že podklad vždy musí přesahovat okraje budoucí dlažby o deset centimetrů, aby se zabránilo vyklápění dlaždic do stran. Hrubý písek, hrubý štěrk anebo dnes často používaný recyklační materiál se postupně nasypává po jednotlivých vrstvách a pak se důkladně zhustí pěchem. Tak se zabrání pozdějšímu sesedání dlažby.

Odvodnění a odvodňovací prvky

Terasy a příjezdové cesty by měly být koncipovány tak, aby povrchová voda stékala směrem od domu. U chodníků se svádí k okrajům. Doporučuje se průměrný spád 1,5–2 %, což odpovídá sklonu 1,5–2 centimetry na metr.

Ve stanoveném spádu se musí nasypat a zhustit i podklad, protože písková nebo štěrková vrstva lože se už nemá používat k dorovnání plochy. Nerovnoměrná tloušťka lože později nutně vede k propadání dlažby a dalším nerovnostem.

Jestliže povrchovou vodu nemohou pojmout postranní nezpevněné plochy, musí být voda svedena do kanalizačního systému. Pokud se voda sbíhá do jednoho bodu, musí se do dlažby zabudovat vpusť. U příjezdových cest se často používají lineární odvodňovací žlaby, které se položí po celé šířce cesty. Voda pak stéká na jedné straně do kanálu.

Kanalizační odvodňovací potrubí se musí samozřejmě položit do pískového lože v bezmrazé hloubce ještě předtím, než se nasype podkladová vrstva.

Odvodnění a odvodňovací prvky

Má-li být povrchová voda svedena do kanálu nebo vsakovací šachty, musíte do dlažby zabudovat vpusť.Má-li být povrchová voda svedena do kanálu nebo vsakovací šachty, musíte do dlažby zabudovat vpusť.
Před vjezd do garáže je třeba umístit liniový odtokový žlab.Před vjezd do garáže je třeba umístit liniový odtokový žlab.
Na odstavné plochy se často používají drenážní dlaždice, které umožňují dokonalé vsakování povrchových vod.Na odstavné plochy se často používají drenážní dlaždice, které umožňují dokonalé vsakování povrchových vod.
Spád do stran musí činit 1,5–2 %. Kontrolu spádu pomocí vodováhy usnadní jeden metr dlouhá tyč s dřevěným špalíkem o tloušťce 1,5–2 centimetry.Spád do stran musí činit 1,5–2 %. Kontrolu spádu pomocí vodováhy usnadní jeden metr dlouhá tyč s dřevěným špalíkem o tloušťce 1,5–2 centimetry.

Zhotovení pevných okrajů

S výjimkou málo zatěžovaných zahradních chodníčků se zásadně doporučuje zpevnit vnější okraje dlážděných ploch tak, aby se dlaždice nemohly vyklápět do stran ani vyviklat. Jak již bylo uvedeno, musí být podklad širší než pozdější okraje, aby se zajistila stabilita dlažby po stranách. Navíc se doporučuje použít takzvané krajové opěrky z betonu. Tyto opěrky se zapustí do země až po položení dlaždic. Podél okrajů se opatrně vyhrabe pískové lože i nosná vrstva a na místo se pak nalije pruh hubeného betonu nebo malty. Klínovité opěrky by měly být vsazeny tak hluboko, aby dosahovaly alespoň do poloviny výšky dlaždic.

Okraje dlažby budou ještě stabilnější, když zapustíte krajové dlaždice přímo do maltového lože na podkladu. U těchto obvodových dlaždic ovšem musíte pečlivě dodržet správnou výšku. Kromě toho musíte přesně vyměřit vzdálenosti od domovních stěn nebo protilehlých okrajů. Při pečlivé přípravě pak bude mnohem snazší i vyrovnání lože. Nasypaný písek nebo štěrk se pak jednoduše stáhne přes zhotovené okraje.

Zhotovení pevných okrajů

Podél odstavných ploch a vjezdů se často zapouštějí do maltového lože speciální krajové prvky.Podél odstavných ploch a vjezdů se často zapouštějí do maltového lože speciální krajové prvky.
U jednoduchých zahradních chodníčků se okraje nemusí nijak zvlášť zpevňovat.U jednoduchých zahradních chodníčků se okraje nemusí nijak zvlášť zpevňovat.
Zpevnění okrajů dlažby pomocí opěrky z malty.Zpevnění okrajů dlažby pomocí opěrky z malty.
U vyššího zatížení se celá řada krajových dlaždic zapouští do maltového lože.U vyššího zatížení se celá řada krajových dlaždic zapouští do maltového lože.
.
Líbil se vám článek?
nclude file="banner/bot682x70.tpl.html"}  Váš příspěvek