Nízkoenergetické stavby

Nízkoenergetickou stavbou se rozumí stavba, která dosahuje úspor v oblasti nákladů na vytápění. Tedy její roční spotřeba tepla na vytápění je pod určitou hodnotou. Tato hodnota je stanovena na 50 kWh/m2 za rok. To je ve své podstatě jediné kritérium, aby mohla být stavba označena za nízkoenergetic­kou.

Na nízkoenergetický standard tedy mohou dosáhnout všechny typy budov. Při správném návrhu a provedení zde není žádný limitující faktor. Pro větší stavby je nízkoenergetický standard v určitém ohledu dokonce snáze dosažitelný než pro rodinné domy (v jejich rozpočtu je navýšení prvotních nákladů procentuelně menší).

Typy domů v nízkoenergetickém standardu

Na našem území v této kategorii zatím převládají rodinné domy a občas lze vidět nějaké osamělé projekty občanských staveb typu komunitní centrum, mateřská škola, apod.

Je zřejmé, že investice do nízkoenergetického standardu je investicí návratnou, dokonce v ne tak dlouhém časovém úseku. Zůstává tedy otázkou, proč je u nás poptávka po takovýchto projektech stále malá. Zejména pro stavby s předpokládanou dlouhou dobou životnosti (různé občanské stavby typu školy, úřady, hotely, nemocnice, apod.) by to bylo řešení velmi výhodné. Naopak pozdější přestavba budovy na nízkoenergetický standard je nesmírně náročná, jak technicky, tak finančně.

V sousedním Německu či Rakousku a dále například ve Švýcarsku jsou budovy s nízkoenerge­tickým standardem v oblasti občasných staveb něčím naprosto běžným. A to i mezi stavbami, jejichž investorem je stát. Lze snad jen očekávat, že i u nás bude projektů v nízkoenergetické kategorii přibývat. Současné trendy tomu napovídají.

O tom, že tepelně-technické normy budou nadále zpřísňovat a že ceny energií budou nadále růst, není pochyb. Už dnes jsou náklady na vytápění například 20 let starého domu, postaveného podle tehdejších norem, poměrně vysoké a procentuelně tvoří značnou část celkových ročních výdajů na provoz domu. Že tomu tak v době jeho výstavby nebylo, je jasné. Ceny energií rostou. Je vhodné si uvědomit, že stejná situace nastane za pár let s dnešní novostavbou, postavenou dle současných norem.