Dveře pro pasivní domy

Dveře patří spolu s okny do skupiny tzv. výplní otvorů a jejich tepelně-technické požadavky jsou v podstatě stejné. Rozdílem však zůstává funkční podstata jejich umístění v pasivní stavbě. Okna poskytují, jako prosklené plochy, solární zisky. Zároveň se v pasivní stavbě výrazně nedoporučuje je, alespoň v zimním období, otevírat, vhledem k velkým tepelným ztrátám. Dveře ovšem už ze své podstaty otevírat musíme.

Technické požadavky vstupních dveří

Hlavním kritériem je hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2K). Tato hodnota udává schopnost konstrukce efektivně bránit úniku tepla směrem do exteriéru. Čím je tato hodnota nižší, tím je zmíněná schopnost vyšší. Pro všechny energetické kategorie staveb jsou stanoveny přípustné normové hodnoty součinitelů prostupů tepla, které by měla konstrukce vykazovat, aby bylo daného energetického standardu dosaženo optimální cestou. Pro dveře v pasivních stavbách by hodnota součinitele měla dosahovat zhruba 0,8 W/m2K.

V případě celoprosklených dveří (například dveří balkonových) platí stejná kritéria jako u okenních konstrukcí. Vedle součinitele prostupu tepla jsou to zejména kritéria na kvalitu zasklení a propustnost slunečního záření.

Osazení dveří

Při návrhu a samotném osazování by se mělo dbát na eliminaci tepelných mostů v místech styku rámu a obvodové konstrukce a dále pak na vzduchovou těsnost spár. Především oblast prahu je téměř vždy místem velmi náchylným právě k výskytu tepelných mostů. I zde však existují určitá konstrukčně-technická opatření, která tepelné mosty eliminují.

Materiálové varianty

Velmi obecně lze dveře materiálově rozdělit na plastové, dřevěné a hliníkové. Jednotlivé varianty se liší jak cenově, tak v některých svých technických vlastnostech. Vždy záleží na konkrétním provedení určitého výrobku. Ve všech materiálových variantách lze najít konkrétní výrobky vhodné pro užití v pasivních stavbách. Záleží tedy na investorovi a jeho preferencích (ekonomických, ekologických či estetických), které variantě dá přednost.

Výrobky technicky vhodné pro pasivní objekty tuto svou vlastnost většinou přímo prezentují. Jednotlivých výrobků i firem, které je vyrábějí či dodávají je na trhu celá řada.