Tepelný odpor - pasivní domy

Tepelný odpor R (m2K/W) je veličina, podle níž se hodnotí tepelně-technické vlastnosti konstrukce. V podstatě nám udává, jak je určitá konstrukce schopna bránit úniku tepla směrem do exteriéru.

Součinitel prostupu tepla

V dnešní době se pracuje s jeho převrácenou hodnotou, která se nazývá součinitel prostupu tepla U (W/m2K). Čím je hodnota součinitele prostupu tepla nižší, tím jsou tepelně-technické vlastnosti konstrukce lepší.

Obvodové konstrukce staveb různých kategorií energetické náročnosti (nízkoenergetické domy, pasivní domy) by měly dosahovat určitých hodnot, aby byl energetický standard dosažen optimální cestou. Pro pasivní domy a jejich obvodové konstrukce je maximální přípustná hodnota součinitele prostupu tepla stanovena na 0,15 W/m2K.

Součinitel prostupu tepla se sleduje i u výplní otvorů, tedy okenních konstrukcí. Už ze své podstaty zasklené plochy je jasné, že hodnota součinitele musí být několikanásobně vyšší než hodnota u obvodové, zateplené stěny. Přesto i zde by mělo toto kritérium hrát významnou roli při výběru okenních konstrukcí, protože právě prosklené plochy bývají častým místem úniku tepla konstrukcí.
Užívané technologie se neustále vylepšují a lze říci, že dnešní okna dosahují v oblasti tepelné techniky už poměrně dobrých výsledků. Součinitele prostupu tepla se u nich pohybují v rozmezí 0,5 – 1,1 W/m2K.

Jednotlivé materiály

Součinitel prostupu tepla je samozřejmě u užívaných konstrukčních materiálů běžně udávanou hodnotou. Nejnižší hodnotou, a tedy nejlepšími tepelně-technickými vlastnostmi, se vykazují pochopitelně tepelné izolace. Naopak mezi materiály s nejvyšším součinitelem prostupu tepla patří například sklo.

Celkový součinitel prostupu tepla konstrukcí (obvodové stěny) se stanovuje výpočtem. U běžně užívaných skladeb výrobci tuto hodnotu uvádějí.

Vývoj

Neustále se zvyšující ceny energií vedou ke stále přísnějším normovým požadavkům v oblasti tepelné techniky. Jelikož lze předpokládat růst cen i do budoucna, tak lze očekávat i další úpravy tepelně-technických norem vytyčeným směrem. Myslí se tím další snižování normových hodnot součinitele prostupu tepla.