Rekonstrukce instalace bytu

Správné rekonstrukci předchází odborně zpracovaná projektová dokumentace, spolupráce se stavebním úřadem a všemi účastníky stavebního řízení. Při komplexní rekonstrukci bytu se počítá i s výměnou starých rozvodů (zdravotní instalace, plyn, topení a elektroinstalace). V panelových a starých domech již tyto rozvody dosáhly své životnosti a při rekonstrukci bytu se vyplatí je rovnou vyměnit a předejít pozdějším komplikacím.

Pár rad na začátek

Zda původní rozvody vyměnit, či ponechat se prověří při technické prohlídce.

Pokud se nemění dispozice bytu, je vhodné vést nové rozvody na stejném místě s ohledem na legislativu.

Často ale nevyhovují stávající trasy potrubí ani způsoby přípravy teplé vody. Pokud je to možné, doporučuje se rovnou provést výměnu všech původních potrubí s odbornou pomocí. Z důvodu hluku nesmí být svislé potrubí umístěné v příčkách, nové instalace je možné umístit do instalačních systémů (obezdít, obložit sádrokartonovou stěnou).

Panelový byt – vodovodní, kanalizační, plynová potrubí

Stoupací vodovodní potrubí

Stoupací potrubí v panelovém bytě je vedeno v šachtě bytového jádra, vysloužilé potrubí může být porušené, tím vzniká vlhkost v prostoru šachty, která způsobí rezavění potrubí. Ocelové potrubí vodovodu je nahrazováno plastovým potrubím z polypropylenu. Nové potrubí je nutné správně nadimenzovat, zajistit proti posunu a tepelně zaizolovat. Před uvedením potrubí do provozu se provede tlaková zkouška. Potrubí musí vyhovovat požárním předpisům. Uzávěry a vodoměry se umísťují na nosnou konstrukci šachty.

Rozvody vodovodu v bytě

Při výměně vodovodních trubek nájemníky bytu, dochází ke sporu s vlastníkem o finanční úhradě. Vždy je důležité se dopředu domluvit s majitelem objektu a zamezit tak případným problémům.

Při výměně stoupacího potrubí se doporučuje zároveň vyměnit i rozvody samotných bytů, protože díky změně tlaku v potrubí dochází k závadám vnitřních rozvodů.

K vnitřním rozvodům se používají polyethylenové trubky, které se snadno montují a jsou odolné vůči tlaku vody.

Kanalizační potrubí

V panelovém bytě je lépe přístupné stoupací potrubí než ve zděném domě, kde bývá zasekané v drážkách zdí. Stávající ocelová a azbestocementová potrubí dosluhují a je nutné je vyměnit za nová. Problémem panelových domů je hlučnost stoupacího potrubí, která se odstraní použitím zvukově izolačního materiálu trubek (mírně zesílený polypropylen) a správným ukotvením ke konstrukci šachty. Z požárního hlediska se musí bezpečně zajistit prostup dělící konstrukcí.

Odpadní potrubí od záchodu se dříve napojovalo stropní konstrukcí, dnes se dají použít předstěny, které schovají napojení wc nad stropem a jsou snadno demontovatelné při případné poruše.

Plyn stoupací potrubí

Zásadním problémem u plynového potrubí v panelovém bytě může být v místě prostupu stropní konstrukcí, kde stávající potrubí není opatřené ochranou trubkou, proto může být z důvodu vlhkosti zrezivělé. Důležitá je také tepelná dilatace plynového potrubí. Staré potrubí je spojováno pomocí šroubových spojů, které mohou být netěsné, proto se musí utěsnit nebo vyměnit. Při výměně se místo šroubových spojů používají lisované spoje.

Pokud je součástí šachty i plynové potrubí, zajistí se odvětrání šachty pomocí mřížek umístěných u stropu a pod podlahou v prostoru u WC nebo odvětrání šachty do exteriéru.

Plynoměr se doporučuje umístit mimo byt, pokud je však chodba chráněnou únikovou cestou, musí být v odděleném požárním úseku, který je odvětrán až nad střechu. Lze ho umístit také do instalační šachty spolu s uzávěrem, která musí být vhodně odvětraná, nově realizované plynoměry se však umisťují mimo byt.

Vnitřní plynové potrubí

Vhodným materiálem je měděné potrubí, které se přednostně spojuje pomocí lisovaných spojek z důvodu požární odolnosti.

Výměna bytového jádra

S rekonstrukcí zdravotnětechnic­kých instalací souvisí výměna bytového jádra. Původní umakartová jádra se dnes nahrazují novými vyzděnými nebo montovanými stěnami ze sádrokartonu. Po odstranění umakartového jádra se provedou nové rozvody a zrealizují se nové příčky. Můžeme zvolit dva způsoby provedení. Prvním způsobem je vyzdění z plynosilikátových či jiných tvárnic, které jsou těžší a více zatěžují původní konstrukci, ale bez problému můžeme instalovat těžší zařizovací předměty např. WC či umyvadlo. Klade-li se nárok na co nejmenší zatížení původní stropní konstrukce, vhodným řešením je tzv. suchá výstavba. Velkou výhodou je již zmiňovaná menší tíha příčky, také rychlost montáže, snadnější vedení instalací (u tvárnic se musí frézovat drážky pro rozvody). Lze použít sádrové tvárnice nebo montované příčky ze sádrokartonových desek či jiných desek. Úprava povrchu toho typu příčky je opatřena impregnací proti vodě, provedením dokončovacích prací je výměna jádra hotová.

I při výměně bytového jádra je potřeba statický posudek nosné konstrukce.

Prvotní fáze správného návrhu vzniká u projektanta, dále je důležitý správný výběr firmy s odbornými znalostmi.