Rekonstrukce komínu

Návrhu a renovaci komínu je nutné věnovat dostatečnou pozornost, protože významně ovlivňuje provozní bezpečnost a účinnost otopné soustavy, ekonomiku vytápění a standard bydlení.

Poruchy komínů vznikají nejčastěji v oblasti nad střešní krytinou. Důvodem jsou povětrnostní vlivy a spaliny. Zvětráváním nejen samotného komínového tělesa, ale i korozí oplechování může dojít k narušení i jiné části střešní konstrukce (zatýkáním pod střešní krytinu může dojít k porušení krovu).

Při opravě komínu si dejte pozor, aby nedošlo k narušení střešní krytiny okolo komínu. Pokud nelze přísun materiálu zabezpečit jinak, je nutné krytinu rozebrat a kontralatě přeřezat. Před rekonstrukcí komínu zkontrolujte, zda je na střeše komínová lávka v dobrém technickém stavu, pokud není, je potřeba obstarat lešení či zdvižnou plošinu. Komínové těleso v oblasti nad střešní krytinou neomítáme, ale vyspárujeme cementovou maltou.

Typy komínů

Ve starších budovách se používaly *jednovrstvé komíny, které v dnešní době nevyhovují z požárních a jiných hledisek.

Stávající komíny je nutné vyvložkovat pomocí moderních jednovrstvých komínů, které slouží k odvodu spalin s přirozeným komínovým tahem od spotřebičů.

Jsou vyrobeny z nerezavějící legované oceli, kde jednotlivé díly jsou svařované a plynotěsné. Jsou vhodné při rekonstrukci z důvodu rychlé a snadné montáže, vysoké životnosti a možností změny druhu paliva. Běžnou stavební úpravou je nahrazení stávajícího jednovrstvého komínového tělesa v půdní a nadstřešní části vícevrstvým komínovým systémem složeným z keramických vložek se stejnou světlostí.

Vyvložkování a frézování komínů

Vyvložkování komínu provádí speciální firma, je to důležitý krok při rekonstrukci, protože komínové těleso by mělo zajišťovat provozní bezpečnost, mělo by být kyselinovzdorné a zajistit bezpečnost proti vyhoření sazí. Velkou výhodou vyvložkovaného komínu je flexibilita a možnost přejít na jiný druh paliva. Při sanaci je potřeba počítat se zmenšením průduchu, průduch by neměl být proměnlivý. Pokud není průměr průduchu konstantní, je možné vyfrézovat až jednu třetinu tloušťky zdiva. Před samotným frézováním je důležité zajistit všechny komínové otvory a postupovat odspodu. Samotné vyvložkování se provede komínovou hlavou přímo ze střechy.

Druhy komínových vložek:

  • Pevné: keramické, z hliníkového plechu, z nerezavějící­ho plechu
  • Ohybné: pružné, z hliníkového plechu, z nerezavějící­ho plechu

Časté poruchy komínů

Pokud na povrchu komínového tělesa vznikají skvrny, došlo k úniku dehtu do komínového pláště.

Častým problémem je nedostatečné těsnění komínového průduchu, což způsobuje negativní průnik spalin do interiéru. Obě tyto vady je těžké odstranit.

Narušení komínu dehtem

Nejprve je potřeba odstranit příčinu problému, což je nekvalitní palivo nebo nevhodné vytápění objektu. Po odstranění příčiny není úspěch zaručen, protože komínové zdivo je již dehtem narušeno. I přesto existuje řada možností napravení již narušeného komínového tělesa, jako je nehořlavý obklad, dvouvrstvá sanační omítka nebo zdivo nalakovat, poté poprášit pískem a omítnout (tím zajistíme oddělení omítky od zdiva).

Utěsnění komínu

V prvním kroku odstraníme starou omítku a spáry komínového zdiva vyškrábeme do hloubky 3cm. V dalším kroku je potřeba omítnout komín vápenocementovou maltou s přísadou plastifikátoru v několika vrstvách. Nebo můžeme maltovou vrstvu vyztužit rabicovým pletivem.

Trámová výměna

Pokud je dřevěný trám uložen na komínovém tělese nebo dokonce průduchem prochází, nesplňuje dnešní požární předpisy. Pokud není komín využíván k odvodu spalin, je možné toto uložení ponechat, pokud je ale komín funkční, je potřeba provést trámovou výměnu. Tyto místa můžou být hrozbou vzniku požáru nehledě na to, že tento detail neodpovídá požárním zásadám.

Porušení komínové hlavy

Porušené zdivo odstraníme, neporušené zdivo dostatečně navlhčíme a dozdíme. Ke zdění části komína nad střechou je potřeba použít nehořlavé stavební materiály (ostře pálené mrazuvzdorné nebo šamotové cihly). Je třeba také vhodně zvolit maltu na vyzdění. ČSN 73 4201 předepisuje, z jakých cihel má být komín postaven. K ukončení komína se používají komínové hlavy, které chrání komínové zdivo před povětrnostními vlivy. Mohou se použít jako obezdívky, vybetonovat nebo pomocí prefabrikovaných díl­ců.

U zděných komínových hlav je potřeba použít krakorcovou a krycí desku, kde jsou kladeny vysoké nároky na provedení a správný odvod vodních par, aby nedocházelo ke kondenzaci.

Proto nezapomeňte na zadní odvětrání obezdívky!

V dnešní uspěchané době se používají prefabrikované komínové hlavy, u kterých má výrobce již odvětrání vyřešeno. Nasazují se přímo na ústí komína nad střechou, tudíž nepotřebují krakorcovou desku. Oplechování komína se vytahuje pod obklad.

Pokud si investor přeje speciální obložení komínové hlavy např. u historických budov, kde jsou kladeny nároky na původní řešení komínové hlavy, je potřeba si dát pozor na paronepropustné vrstvy, které zabraňují průniku vlhkosti.

Povrchy komínů musí, pokud hraničí s venkovním prostorem, být vyrobeny z mrazuvzdorných stavebních materiálů se schopností pohlcovat vodu ne více než 20 hmotnostních procent nebo být chráněny proti pronikání srážek, např. omítkou dle DIN 18550, opláštěním nebo obložením. (Zdroj: DIN 18160, část 1, odstavec 9.2)

Sháníte firmu pro vyvložkování komínu nebo frézování komínu? Neztrácejte čas hledáním a zadejte si poptávku zdarma.