Rozvod kanalizace v základech

Kanalizace celého domu se skládá ze svislé a ležaté kanalizace. Svislé vedení se napojuje vždy do ležatého vedení pomocí předem nachystaných příslušných tvarovek, které ční z hotové základové desky. Výška potrubí nad zhotovenou deskou se provádí cca 0,3 metru pomocí rovného úseku potrubí.

Rozvod celé kanalizační soustavy se v dnešní době provádí z tvarovek na bázi PVC nebo polyetylénu. Na ležatou kanalizaci se využívají obvyklé průměry 125 a 150 mm, na rozdíl od svislých, které jsou vždy o jeden stupeň menší (tzn. svislé má průměr 125 mm, tak ležaté musí být min. 150 mm).

Technologie provádění

Pokládka jednotlivého potrubí se provádí po dokonalém zhutnění zeminy (nutno zhutnit na požadovanou pevnost danou projektem) v prostoru mezi vyzděnými šalovacími tvarovkami. Prostupy základovými pásy jsou zajištěny již dříve vloženými průchodkami, které nám nyní poslouží. Do zpevněné půdy se vyhloubí rýhy pro jednotlivé kanalizační větve, které jsou následně vysypány 20 centimetrovým násypem ze štěrku a řádně zhutněny (hutnění se provádí například tzv. žábou – hutnící přístroj využívaný zejména u silničářů).

Do takto připravených drážek se nyní položí navržené tvarovky. Jejich ukončení a vyústění ke svislým svodům kanalizace se provádí pomocí tvarovky kolene. Střed jeho hrdla se umisťuje na vyměřené místo, kde se v budoucnu zhotoví svislé odpady. Na koleno je před betonáží nutné nasadit první díl svodu a ten náležitě zakrýt, aby nedošlo k zanesení a případnému ucpání kanalizace.

Aby docházelo k bezpečnému odtoku odpadní a splaškové vody, tak se potrubí s pomocí nivelačního přístroje spáduje do odpadní domovní šachty, z níž vede kanalizační přípojka na veřejnou kanalizační síť.

Nevyhnutelná zkouška vodotěsnosti

Po celkovém smontování a osazení se musí provést zkouška vodotěsnosti, bez které by nebylo možné dům zkolaudovat, popř. zkontrolovat. Zkouška probíhá po dobu třech hodin, kdy dojde k napuštění celého potrubí vodou a kontroluje se pokles vody.

V případě, že zkouška proběhne úspěšně, můžeme potrubí obsypat pískem (ochraňuje kanalizaci před jejím poškozením) a celý povrch zpevnit štěrkovou drtí, kterou musíme náležitě zhutnit.