Kanalizační přípojka

Výstavba vodovodní přípojky s sebou nese i zřízení kanalizace, tudíž i zřízení kanalizační přípojky, jež je chápána jako samostatná stavba vytvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace (odvodnění) k zaústění do hlavní stokové sítě. Dle platných zákonů není možné kanalizační přípojku brát jako vodní dílo.

Podání žádosti

Pro připojení na stokovou síť je třeba na zákaznickém centru příslušné vodárenské společnosti podat „Žádost o kanalizační přípojku“.
K žádosti je nutné doložit projektovou dokumentaci, která musí být vypracována v rozsahu:

  • technická zpráva
  • situace v měřítku 1:500 – 1:200
  • výkres podélného profilu

Poté má pracovník vodárenské společnosti 30 dní na vyjádření k našemu požadavku.

V případě kladného vyjádření následuje podání žádosti stavebního povolení na stavebním úřadě.

Soustava kanalizační přípojky

Realizace přípojky, respektive napojení na uliční síť, musí být umístěno v revizní šachtě, která se umisťuje již na soukromou část kanalizace. Šachta musí být svou velikostí uzpůsobena snadné kontrole a výměně přípojky. Minimální průměr by neměl být menší než 0,4 metru u plastových trub a u betonových by se průměr skruže neměl dostat pod 1 metr.

Odpadní potrubí se při křížení či souběhu s vodovodním řádem vždy ukládá níže, aby v případě poruchy kanalizace nedošlo k likvidaci potrubí vody a případné kontaminaci pitné vody.

Připojení jen kvalifikovanou osobou

Po vybudování kanalizační přípojky se jejím vlastníkem stává osoba, která investovala do jejího zřízení, tedy pokud nebylo dohodnuto jinak.

Zřízení si vyžaduje odbornost provádění, proto je zde provádění svépomocí povoleno pouze u zemních prací. Napojení na hlavní stoku musí provést kvalifikovaný pracovník vodárenské společnosti a položení potrubí přípojky odborná firma, námi zvolená.

V závěru dokončovacích prací musí kanalizační potrubí projít zkouškou vodotěsnosti, při které je většinou přítomen pracovník poskytovatele služeb.

Doklady o provedení zkoušky se neprodleně předloží provozovateli a ten nám vydá své stanovisko. V případě, že rozhodnutí bude kladné, se ihned sepíše smlouva o používání kanalizace. Před samotným používáním je ovšem zapotřebí informovat správce veřejné sítě min. 1 týden před použitím.

Pořízení kanalizační přípojky se v současné době pohybuje okolo 10 000 Kč. Záleží především na způsobu provádění, délce a materiálu