Navazování příček

Navazování příček na obvodové konstrukce může mít velký vliv na chování materiálu v průběhu užívání stavby. Správné a kvalitní provedení nám zajistí, aby nedocházelo ke vzniku trhlin, popřípadě odtržení příčky od nosného zdiva.

Jeden stavební systém

Na začátku je důležitá dobrá volba materiálu. Osvědčilo se, že je výhodnější nekombinovat materiály. Dělící konstrukce je nejlépe vyzdívat ze stejných hmot jako je obvodové zdivo, na které příčku napojujeme. Například pórobetonové tvárnice, jejichž použití se nedoporučuje vůbec kombinovat, mají v sobě zabudovanou vlhkost materiálu, která při změně teplot způsobuje jeho tepelnou roztažnost. Proto dochází ke vzniku trhlin a odtržení, kde nám ani důkladné kotvení nepomůže.

Ocelové kotvy

Základním principem kotvení je použití ocelových plochých kotev.

Tělo kotvy musí být umístěno z 1/3 své délky na nosné konstrukci (kotvu ohýbáme) nebo v nosné konstrukci (kotvu neohýbáme). Do příčky se osazuje prvek ze 2/3 své délky pro dokonalé spojení. Tvárnice se na obvodovou stěnu přilepují maltou nebo lepidlem.

Při realizaci je možné kotvu ohnout do pravého úhlu. Po ohnutí se kotva vloží do maltové lože (vrstva malty ve vodorovné spáře). Na obvodovou nebo nosnou stěnu kotvu přiděláme navrtáním a přitáhnutím kotvícími šrouby.

Můžeme však zvolit jiný druh plochých ocelových kotev, které ohýbat nebudeme. Tenhle typ kotev se ukládá do ložných spár (vodorovných) již během zdění obvodových nebo nosných stěn. Kotvy se také vkládají do ložných spár příčky, ovšem je zde vyžadována přesnost při zdění a využívání stejného stavebního systému (nesmí se lišit výšky tvárnic nosného zdiva a tvárnic příček).

Kotvení bez kotev

Z předešlých dob se inspirovala i metoda navazování bez ocelových kotev. Některé stavební systémy jsou uzpůsobeny na to, aby se navázání provádělo zasazením tvárnice v každé druhé řadě do profilu nosné nebo obvodové stěny. Tahle situace vyžaduje při zdění nosného zdiva vynechání prostoru pro vložení tvárnice (v každé druhé vrstvě) a nebo se příčka provádí společně s výstavbou všech stěn (většinou se neprovádí). V prostoru styku se pro lepší spojení opatřují tvárnice maltou nebo lepidlem.