Tloušťka stropu

Tloušťka stropu je ovlivněna řadou aspektů, které působí na vodorovné konstrukce. Největší vliv na mocnost vrstev má zatížení (od lidí, provoz domu – kuchyň, knihovna aj.), vzdálenost podpor a materiál.

Tloušťka monolitického ŽB stropu

Máme-li navržený složitý půdorys a rozhodneme-li se pro monolitickou železobetonovou konstrukci, musíme vycházet pokaždé z největší vzdálenosti stěn (různě tlustá deska se neprovádí). Před statickým výpočtem si můžeme dle empirických hodnot určit přibližnou tloušťku stropu.

Zjistíme si teoretické rozpětí (kolmá osová vzdálenost stěn) a dosadíme do vzorce L/20 – L/25. Vyjdou nám dvě hodnoty přibližných mocností.

Naměříme-li vzdálenost např. 3 metry, tak naše tloušťka stropu bude mezi 0,15 a 0,12 metry.

Konečnou výšku desky určí statický výpočet.

Tloušťka prefabrikovaného ŽB stropu

V případě, že používáme prefabrikované železobetonové panely, je třeba se informovat u výrobce, který má přesně určené maximální a minimální rozpětí panelu.

Vezmeme si opět modelový příklad rozpětí 3 metrů. Položení stropů se provádí z panelů tloušťky 0,16 m, popř. větších, vše záleží na zatížení a materiálu, na který se daný panel ukládá (určuje se dle technických tabulek od výrobců).

Tloušťka polomontovaného stropu

Principem je ukládaní nosníků (pod firemním označení známé jako POT aj.), mezi něž se ukládají stropní vložky (keramické, betonové, pórobetonové).

Jednotlivé keramické nosníky se dělají do délky až 8,25 m (světlé rozpětí 8m), ovšem při použití největší tloušťky stropu 0,29 metru. Tloušťka stropů záleží na zatížení (až do 20 kN/m2). Uložení nosníků na stěně musí být max. 0,125 m, poněvadž mají menší pevnost než nosné zdivo, a tak snižují jeho únosnost.

Pro srovnání si vezměme světlost mezi stěnami 3 metry. Na tuto vzdálenost jsme nuceni použít strop z keramických vložek při klasickém zatížení tloušťky 0, 19 metru (délka nosníku je 3,25 m).

Tloušťka pórobetonového stropu

Chceme li-použít strop z pórobetonových panelů, musíme předložit projekt stropu příslušné firmě, která nám na míru strop vyprojektuje a vyhotoví panely.

Například pro 3 metrové rozpětí jsou nám schopni zhotovit strop tloušťky 0,15 metru, při běžném zatížení rodinných domů.

Tloušťka hurdiskového stropu

Při použití nosníkových stropů musíme počítat s velkým zatížením nosných konstrukcí a větší tloušťky stropu.

Na rozpětí 3 metrů se musí použít válcované profily výšky min. 0,16 m, na kterých musí být provedena vrstva pro položení podlahy, takže minimální výška konstrukce je kolem 0,2 metru.