Betonování základů

Nyní jsme ve fázi, kdy máme za sebou provedení veškerých zemních prací, a tak můžeme přistoupit k samotné betonáži.

Technologie provádění

V prvé fázi dochází k vylití vyhloubených pásů pomocí středně kvalitního betonu. Vylití strouhy je možné provést betonem z mixu (beton vyrobený a dovezený z betonárně) nebo námi vyrobeným betonem.

Zalití strouhy se provádí až po její okraj. Zde je velmi důležité provést hutnění, které se většinou provádí propichováním ocelovou tyčí (hutnění je nezbytné, aby ve vylitém betonu nebyly vzduchové mezery, které by snížily pevnost).

Při betonáži nesmíme opomenout vložit průchodky pro vedení kanalizace, vody aj. sítí.

Po pečlivém zhutnění a zatvrdnutí přistoupíme k vystavění šalovacích tvárnic. Tvárnice se ve vodorovné spáře kladou na sucho a svislou spáru zajišťuje tvarování jednotlivých zdících prvků. Tímto způsobem vystavíme veškeré stěny, jež jsou dány projektem a na závěr je vylijeme betonovou směsí, kterou je nutné opět zhutnit ocelovou tyčí. Pro celkovou pevnost se musí vložit ocelové pruty.

Právě jsme dokončili betonáž pásů, a tak je zapotřebí provést základovou desku. Pro její provedení se nejprve upraví vnitřní prostory mezi vystavěnými tvárnicemi. Do výšky, kterou nám udává projekt, vsypeme, zarovnáme a zhutníme zeminu (zhutnění pomocí tzv. žáby – vibrátor, používaný zj. u silničářů).

Rozvody v základech

Do již pevné zeminy se dle projektové dokumentace umístí veškeré vedení sítí a náležitě se ukotví (většinou betonem námi smíchaným na stavbě), aby nedošlo k jejich vychýlení.

Položíme rozvody, opět zasypeme, zhutníme a na celou plochu rozprostřeme štěrk, jež důkladně zhutníme. Na štěrkové lože se musí položit vyztužení základové desky. Většinou se jedná o kari sítě různých velikostí a nutné je spojit mezi sebou (svařením nebo prodrátováním).

Nyní nám zbývá provést vylití celé základové desky. Po stranách nám rozlití betonové směsi brání zhotovené dřevěné bednění nebo upravené šalovací tvárnice. Směs se postupně rozlije po celé ploše (musíme dát pozor na posuny či zkroucení výztuže) a na závěr všech prací se řádně zhutní. Hutnění probíhá pomocí vibrátorů příložných (přikládá se z boku na bednění), ponorných (ponořuje se do betonové směsi) nebo plošných (pokládá se na povrch desky).