Podlahy na terénu

Podlahou na terénu se nazývá podlaha, která je nejblíže zemině, ať už se jedná o podlaží podzemní nebo objekt nepodsklepený. Je to asi nejtěžší a nejdůležitější úsek k řešení podlah především z technického hlediska. Od zeminy samozřejmě vznikají některé nepříjemné vlivy, které je potřeba řešit a správně odclonit. Jedná se hlavně o pronikání vody a nízkých teplot. To klade velké nároky především na řešení hydroizolace a tepelné izolace. Na druhou stranu nás nemusí trápit běžný problém všech dalších podlah, tedy akustická izolace.

Skladba podlahy na terénu

vrstva tloušťka materiál poznámky
Nášlapná vrstva Dle materiálu Libovolný povrch +kari síť
Roznášecí vrstva 50 -60 mm Betonová mazanina
Pojistná hydroizolace Do 5 mm Lepenka nebo foliová izolace
Tepelná izolace 60 – 120 mm Extrudovaný polystyren Tloušťka podle konkrétních podmínek
Hlavní hydroizolace 5 mm Asfaltový pás Radonová izolace
Podkladní beton 100 mm Kvalitní beton +kari síť
Drenážní vrstva 150 – 200 mm Štěrkopísek Zhutněný

Nebezpečí radonu a radonová izolace

Předtím, než se rozhodnete někde začít novostavbou, je potřeba zjistit o pozemku některé podstatné údaje, které mohou na stavbě způsobit nejeden svízelný problém, jedná se hlavně o hladinu podzemní vody a pak také o výskyt radonu.

Radon je produktem rozpadu radioaktivních látek.

Je to nereagující plyn bez chuti a zápachu, který ale má karcinogenní účinky. Česká republika má díky své geologické stavbě výskyt radonu poměrně vysoký. Na úřadě můžete zjistit, v jakém pásmu výskytu radonu se váš pozemek vyskytuje a vyvodit z toho patřičná opatření. Podle výskytu radonu se území rozděluje do 3 kategorií:

  • Nízký výskyt – Zde můžete domy stavět bez jakékoli radonové ochrany.
  • Střední výskyt – Je nutné použít radonovou izolaci do všech konstrukcí, které se dotýkají rostlého terénu. Typů radonové izolace je mnoho a většinou zároveň také slouží jako hydroizolace. Použijte hliníkové nebo PVC folie, pásy z modifikovaného asfaltu nebo izolační nátěry a stěrky.
  • Vysoký výskyt – Nejběžnějším řešením u velkého výskytu radonu je dvoufázová ochrana, tzn. radonová izolace jako u středního výskytu plus zavedení trubkového dřenážního systému do štěrkové vrstvy pod budovu. Perforované trubky se vyvedou na fasádu budovy, tak aby odchod plynu odpovídal převládajícímu směru větru, a tím se rozptyloval plynule do ovzduší.


Pokud máme na terénu podlahu špatně izolovanou nebo v ní dokonce jsou praskliny může docházet ke komínovému efektu, který přímo nasává radonový plyn do vnitřního prostředí budovy.

Podzemní voda

Pokud je v okolí stavby zvýšená hladina podzemní vody, stavba se tím stává o poznání složitější a řešení kvalitní hydroizolace je potřeba nechat opravdovému odborníkovi, který problematice důkladně rozumí, předejdete tak výrazným problémům, které nastanou při nesprávném zaizolování spodní stavby.