Kotle na uhlí

Topení uhlím patří mezi klasické způsoby vytápění.

Uhlí je hořlavá hornina, která se využívá jako zdroj energie při vytápění a je také velmi cennou surovinou v chemickém průmyslu.

Rozdělení uhlí:

Hnědé uhlí

Je levnější než černé uhlí, ale má nižší výhřevnost. Nejkvalitnější je hnědý antracit, obsahuje 40 % vody, jeho výhřevnost je 3 900 kcal. Nejméně kvalitní je lignin, který má menší výhřevnost a hodně kouří.

Černé uhlí

Obsahuje pouze malé množství vody, jeho výhřevnost je zhruba 7 000 až 8 600 kcal. Nejkvalitnější je antracit, který se ale špatně zapaluje.

Nevýhodou je, že uhlí není zrovna šetrné k životnímu prostředí a od roku 2008 podléhá tak zvané ekologické dani.

Jeho spalování produkuje oxid uhličitý a oxid siřičitý, ten se pak na zem vrací v podobě kyselých dešťů.

Vytápění kotlem na uhlí

Pokud se ale rozhodnete pro vytápění uhlím, je dobré řídit se několika pravidly. Neměly by se používat staré a nevyhovující kotle. V kotli není přípustné pálit vše, co se doma vyhodí.

Výběr kotle

Při výběru kotle se musíme zamyslet nad tím, jestli se v něm bude topit hnědým nebo černým uhlím, popřípadě kombinací uhlí a dřeva. Na každé palivo je kotel jinak uzpůsobený.

Účinnost moderních kotlů se pohybuje kolem 80 % a produkují méně škodlivin než kotle staré. Náklady jsou u nových kotlů přibližně o třetinu nižší než u kotlů zastaralých.

Pokud zvolíme kotel nevhodný nebo kotel se zbytečně vysokým výkonem, který pak stejně poběží na výkon nižší, uhlí se bude spalovat nekvalitně a kotel se bude zanášet dehtem.

Druhy kotlů na uhlí:

Automatické kotle na uhlí s retortovým hořákem

Kotel má násypku na uhlí, ze které se automaticky gravitačním samospádem uhlí sesouvá do otvoru podavače. Dále je pomocí šnekového dopravníku vtlačeno do prostoru retorty. Pod jejím hrdlem dochází k ohřívání uhlí a k jeho postupnému zplyňování. Z hořícího roštu je palivo přesouváno ke kraji k dohoření, zbytky pak přepadnou do popelníku.

Typy spalování:

  • spalování s keramickým katalyzátorem – spaliny se odrážejí od katalyzátoru, který je umístěn nad hořákem, dojde ke zvýšení teploty, a tím se spálí i nežádoucí částice
  • spalování bez keramického katalyzátoru – palivo hoří dlouhým plamenem a k dohořívání nežádoucích částic dochází na delší dráze plamene

Automatické kotle s bubnovým hořákem

Násypka je umístěna z vrchu, přímo nad spalovací částí. Gravitací uhlí spadává na otočný buben, odkud je dopraveno do hořící části a následně, po shoření, do popelníku.

Kotle s bubnovým hořákem umožňují spalovat i méně kvalitní a vlhčí uhlí.

Součástí automatických kotlů je řídící elektronika, která pracuje se zadanými údaji a řídí tak podávání paliva a ekonomiku provozu.

Zplynovací kotle na topení hnědým uhlím a dřevem

Kotle bývají řešeny dvěma nad sebou položenými komorami, kdy vrchní slouží jako zásobník paliva a ve spodní dochází ke spalování.

Pokud jsou tyto kotle v kombinaci uhlí se dřevem, mají známku „Ekologicky šetrný výrobek“ a je možné si zažádat o dotace.

Výhody zplynovacích kotlů na topení hnědým uhlím a dřevem:

  • možnost spalovat uhlí i dřevo (samostatně i dohromady)
  • dají se spalovat velké kusy dřeva
  • mají vysokou účinnost – přes 80 %
  • bývají vybaveny automatickým vypnutím kotle po dohoření paliva
  • poměrně malé rozměry i hmotnost